2019. Visos teisės saugomos | Asmens duomenų apsauga
Asmens duomenų apsauga

PRIVATUMO POLITIKA

1. Ingridos Šimonytės (toliau – Kandidatas) prezidento rinkimų kampanijos privatumo pranešimas (toliau – Privatumo pranešimas) nustato Kandidato rinkimų kampanijos metu tvarkomus duomenų subjektų asmens duomenis, duomenų subjektų teises, duomenų subjektų prašymų pateikimo ir nagrinėjimo tvarką, asmens duomenų tvarkymo pagrindus, duomenų teikimą tretiesiems asmenims, asmens duomenų tvarkyme dalyvaujančius subjektus ir jų funkcijas, duomenų saugojimo terminus bei duomenų sunaikinimo tvarką.

2. Privatumo pranešimas parengtas vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos Vyriausiosios Rinkimų Komisijos (toliau – VRK) rekomendacijomis ir kitais teisės aktais.

3. Privatumo pranešime vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos šiame Privatumo pranešime, ADTAĮ, Reglamente ir kituose teisės aktuose.

4. Kandidatas vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais: 

4.1. Duomenys renkami ir tvarkomi užtikrinant tinkamą duomenų subjektų informavimą (skaidrumo principas);

4.2. Duomenys tvarkomi tik tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti, arba su jais suderinamais tikslais;

4.3. Renkami tik tie asmens duomenys, kurie būtini tikslui, kuris buvo nurodytas duomenų subjektui, pasiekti;

4.4. Asmens duomenys saugomi tokį laikotarpį, kuris būtinas tikslui pasiekti;

4.5. Užtikrinama asmens duomenų apsauga ir jų tinkamas sunaikinimas, kai tikslas pasiektas;

4.6. Užtikrinamos duomenų subjekto teisės bei jų įgyvendinimas;

4.7. Asmens duomenis tvarko tik tie asmenys, kurie yra įgalioti Kandidato arba kurių funkcijos yra tiesiogiai ir neišvengiamai susijusios su tvarkomųjų duomenų veiksmų atlikimu.

5. Duomenų subjekto duomenys gali būti tvarkomi šiais pagrindais:

5.1. Sutarties vykdymas: atliekamas kai duomenų subjekto asmeninės informacijos tvarkymas yra būtinas įvykdyti Kandidato įsipareigojimus pagal sutartį (pvz., Kandidatui paslaugas teikiančių asmenų ir savanorystės pagrindais dirbančių asmenų duomenų tvarkymas);

5.2. Teisinis įsipareigojimas: taikomas kai Kandidatas yra įsipareigojęs tvarkyti duomenų subjekto asmeninę informaciją, siekiant įvykdyti teisinį įsipareigojimą (pvz., rinkėjų asmens duomenų rinkimas parašų rinkimų lapuose);

5.3. Teisėti interesai: Kandidatas gali apdoroti informaciją apie duomenų subjektus, esant teisėtui interesui tai atlikti, su sąlyga jog rinkėjo interesai arba teisės ir laisvės nėra viršesni už Kandidato interesus.

5.4. Duomenų subjekto sutikimas: sutikimas  gaunamas laikantis Reglamento 7 straipsnyje nustatytų sutikimo sąlygų, t. y. duotas laisva valia, konkretus ir nedviprasmiškas, duotas aktyviais veiksmais, duotas tinkamai informuoto duomenų subjekto.

6. Kandidatas neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu tvarko šiuos duomenų subjektų asmens duomenis, toliau nurodytais tikslais:

6.1.Kandidatą finansiškai parėmusių asmenų vardas, pavardė, asmens kodas, banko sąskaitos numeris, elektroninio pašto adresas, telefonas, informacija apie politines pažiūras;

6.2.Kandidato pareiškimą dalyvauti Prezidento rinkimuose į Lietuvos Respublikos Prezidentus parėmusių asmenų vardas, pavardė, pilietybę patvirtinančio dokumento serija, numeris, nuolatinė gyvenamoji vieta;

6.3.Kandidatui paslaugas teikiančių asmenų ir savanorystės pagrindais dirbančių asmenų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios  vietos adresas;

6.4.visų Kandidato prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų, kurie yra fiziniai asmenys (toliau – Tiekėjai) asmens duomenys;

6.5.Duomenų subjektų, užpildžiusių savanorio anketą asmens duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamojo vieta; 

6.6.Duomenų subjektų, susisiekusiu su Kandidatu el. paštu, pateikusių užklausą Kandidato internetinėje svetainėje arba telefonu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

6.7.Tiesioginės rinkodaros tikslais: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris;

7. Asmens duomenų, nurodytų Privatumo pranešimo 4 punkte, duomenų valdytojas – Ingrida Šimonytė, Olimpiečių. 1A-20, Vilnius, elektroninio pašto adresas: [email protected]

8. Kandidatas savo veikloje vadovaujasi šio Privatumo pranešimo 2 punkte nurodytais teisės aktais.

9.Duomenų subjektai turi šias teises:

9.1.teisę žinoti (būti informuotiems) apie Kandidato atliekamą savo asmens duomenų tvarkymą;

9.2.teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

9.3.teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;

9.4.teisę reikalauti apriboti duomenų tvarkymą;

9.5.teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys;

9.6.teisę į duomenų perkeliamumą;

9.7.teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“).

10. Privatumo pranešimo 9.1 papunktyje numatyta duomenų subjektų teisė įgyvendinama informaciją duomenų subjektams apie jų asmens duomenų tvarkymą pateikiant Kandidato interneto svetainėje www.ingridasimonyte.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“ ar bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į Kandidatą, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas tokią informaciją jau turi arba kai įstatymai ir kiti teisės aktai apibrėžia kitokią tokių duomenų rinkimo ir teikimo tvarką bei duomenų gavėjus.

11. Duomenų subjektai, įskaitant ir savanorius, bei paslaugas teikiančius asmenis, siekdami įgyvendinti savo teises, numatytas Privatumo pranešimo 9.2-9.7 papunkčiuose, turi asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis pateikti rašytinį prašymą (toliau – Prašymas) šio Privatumo pranešimo 23.1 punkte nurodytam Asmens duomenų apsaugos pareigūnui (toliau – Pareigūnas).

12. Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, duomenys ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš šio Privatumo pranešimo 9.2-9.7 papunkčiuose nurodytų teisių, ir kokios apimties, duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu pageidaujama gauti atsakymą.

13. Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

13.1. pateikdamas Prašymą tiesiogiai Pareigūnui – pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę ar pasą);

13.2. pateikdamas Prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) kopiją, patvirtintą notaro;

13.3. pateikdamas Prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, turi Prašymą pasirašyti el. parašu ir siųsti kartu su asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (asmens tapatybės kortelės ar paso) kopija.

14. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu į Pareigūną kreipiasi duomenų subjekto atstovas, jis savo Prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš šio Privatumo pranešimo 9.2-9.7 papunkčiuose nurodytų teisių, ir kokios apimties, pageidauja įgyvendinti, informaciją apie tai, kokiu būdu pageidauja gauti atsakymą ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą atstovavimo dokumento kopiją. Atstovo pateiktas Prašymas turi atitikti šio Privatumo pranešimo 12 ir 13 punktų reikalavimus, įskaitant ir tai, jog atstovas privalo patvirtinti ne tik duomenų subjekto, bet ir savo tapatybę, kaip tai numatyta šio Privatumo pranešimo 13 punkte.

15. Pareigūnas, gavęs duomenų subjekto Prašymą dėl Privatumo pranešimo 9.2 papunktyje nustatytos teisės įgyvendinimo, privalo:

15.1. Prašymą išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Esant pagrįstoms aplinkybėms, prašymo nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas neilgiau, kaip pildomai 60 kalendorinių dienų, pranęšus apie tai duomenų subjektui bei pateikus vėlavimo priežastis.

15.2. atsakyme duomenų subjektui pateikti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens
duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir (ar)
buvo teikti.

16. Atsisakant tenkinti duomenų subjekto Prašymą įgyvendinti Privatumo pranešimo 9.1-9.7 papunkčiuose nustatytas teises, duomenų subjektui pateikiami tokio atsisakymo motyvai bei nurodoma atsisakymo apskundimo tvarka.

17. Duomenų subjektas manantis, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su duomenų tvarkymu, turi teisę kreiptis į Valstybinei duomenų apsaugos inspekciją. 

18. Kandidatas, įgyvendindamas duomenų subjekto teises, privalo užtikrinti, kad nebūtų pažeista kitų asmenų teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą.

19. Duomenų subjektų prašymus dėl Privatumo pranešimo 9.2-9.7 papunkčiuose nustatytų teisių įgyvendinimo nagrinėja ir atsakymus į juos pateikia Pareigūnas.

20. Duomenų subjektų asmens duomenys tretiesiems asmenims – mokėjimo paslaugų teikėjams, kitiems Kandidatui paslaugas teikiantiems asmenims – teikiami tik įstatymų ir kitų Lietuvos Respublikos ar tarptautinių teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka.

21. Duomenys teikiami Lietuvos Respublikos Vyriausiajai Rinkimų Komisijai bei kitoms valstybinėms institucijoms teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi.

22. Asmens duomenis tvarko ir tvarkymą prižiūri šie atsakingi asmenys:

22.1. Rinkiminio štabo vadovas Paulius Lukaustas [email protected] (Asmens duomenų apsaugos pareigūnas);

22.2. Rinkiminio štabo teisininkas;
22.3. Rinkiminio štabo finansininkas / iždininkas;
22.4. Rinkiminio štabo savanoriai, kuriems būtina tvarkyti duomenis vykdant Prezidento rinkimų politinę kampaniją, ir kurie yra sudarę savanorystės sutartis, kuriose numatyti atitinkami konfidencialumo įsipareigojimai.

23. Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo terminai atitinka minimalius privalomus terminus saugoti archyvavimo tikslais, kurie taikomi atitinkamų dokumentų (duomenų) kategorijai

24. Visi Privatumo pranešimo 6.1 ir 6.7 punktuose nurodyti asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek tai yra būtina, atsižvelgiant į Kandidato teisines prievoles ir teisėtus interesus.

25. Esant teisėtam pagrindui, nustatytus minimalius dokumentų (tarp jų ir anksčiau sudarytų, kurių saugojimo procesas tęsiasi) saugojimo terminus Kandidatas gali pratęsti, atsižvelgdamas į savo ir kitų susijusių asmenų prievoles ir teisėtus interesus.

26. Visais Privatumo pranešime neaptartais atvejais asmens duomenys yra saugomi ne trumpiau, kaip
5 metus nuo paskutinio asmens duomenų tvarkymo veiksmo atlikimo šių asmens duomenų atžvilgiu dienos, jeigu teisės aktai imperatyviai nenumato kito termino.

27. Tvarkomų asmens duomenų auditą ir nereikalingų duomenų naikinimą organizuoja Pareigūnas.

28. Pasikeitus aukštesnės galios teisės aktams, šis Privatumo pranešimas galioja tiek, kiek neprieštarauja
pastariesiems teisės aktams.

29. Duomenų apsaugos technines priemones reglamentuoja Pareigūno patvirtintas asmens duomenų techninių ir organizacinių priemonių tvarkymo aprašas.

30. Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos neatlygintinai.

2019. Visos teisės saugomos | Asmens duomenų apsauga