Kas yra naudinga širdies ir kraujagyslių sveikatai. Produktai, vitaminai, liaudies gynimo priemonės

100 ligoninių ir sveikatos sistemų su puikiomis širdies programomis. Jūrininkų sveikatos priežiūros centras – tarp prevencinių programų įgyvendinimo lyderių

VŠ Viešoji įstaiga Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė Dokumentinis filmas, skirtas Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė šventė garbingą metų jubiliejų.

  • Įtraukite į savo mitybą 15 naudingiausių produktų širdžiai ir kraujagyslėms.
  • Даже если б раскрошилась сама Земля, Диаспар все равно бы защищал потомков своих создателей, унося в потоке времени невредимыми их самих и их сокровища.
  • Нет, - ответил Джезерак без колебаний.
  • Koronarinės ligos aspektas sveikata širdis

Minint Lietuvos valstybingumo ir Alytaus S. Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės šimt­me­tį spalio 12 dieną  vai­ni­ka­vo iš­kil­min­gas ren­gi­nys, sve­čius tar­si lai­ko ma­ši­na nu­kė­lęs vi­su šim­tu me­tų at­gal, kai Pir­ma­ja­me Aly­tu­je bu­vo ati­da­ry­ta pir­mo­ji Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė. Šven­tė­je da­ly­va­vo ir ži­no­mų ša­lies žmo­nių, po­li­ti­kų, me­di­kų. Svei­ki­ni­mų gau­so­je ne­trū­ko ir itin jaut­rių as­me­ni­nių pa­dė­kų šio­je li­go­ni­nė­je dir­ban­tiems bei dir­bu­siems me­di­kams, ku­rie iš­gel­bė­jo dau­gy­bę gy­vy­bių.

Seimo narys Robertas Šarknickas kairėje Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninės vadovui Artūrui Vasiliauskui įteikė simbolinę ligoninės šimtmetį menančią tautinę juostą. Pasveikinti iškilia proga ligoninės kolektyvo atvyko ir Seimo narys Julius Sabatauskas dešinėjeir Seimo pirmininko pavaduotojo Gedimino Kirkilo padėjėjas Alvydas Sakavičius antras iš kairės.

Šim­to me­tų is­to­ri­ja — fil­me ir kny­go­je Li­go­ni­nės šimt­me­tis ne­iš­ven­gia­mai bu­vo sie­ja­mas ir su Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šim­to­sio­mis me­ti­nė­mis bei ki­to­mis ša­liai svar­bio­mis pro­go­mis.

100 ligoninių ir sveikatos sistemų su puikiomis širdies programomis

Jį ga­lė­jo pa­ma­ty­ti ir ren­gi­nio sve­čiai. Fil­me at­spin­dė­ta li­go­ni­nės įkū­ri­mo pra­džia, to­les­nė įstai­gos plė­ti­mo­si ir pa­sie­ki­mų is­to­ri­ja, pa­mi­nė­ti pir­mie­ji gy­dy­to­jai, va­do­vai.

Fil­me įvai­riau­sius su li­go­ni­ne su­si­ju­sius fak­tus ap­ta­rė gy­vi liu­di­nin­kai, spe­cia­lis­tai. Pri­si­mi­ni­mais apie tė­vą da­li­jo­si ir gy­dy­to­jo Sta­sio Ku­dir­kos, ku­rio var­du bu­vo pa­va­din­ta Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nė, sū­nus Jo­nas Ku­dir­ka. Ren­gi­nio me­tu bu­vo pri­sta­ty­ta ir šiai iš­ki­liai Aly­taus ap­skri­ties S. Jo­je su­gul­dy­ta Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės is­to­ri­ja. Ren­gi­nį ve­du­si ak­to­rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė pa­ci­ta­vo įsi­min­ti­niau­sių ci­ta­tų bei tik­rų is­to­ri­jų.

Ren­gi­nio šei­mi­nin­kas, Aly­taus ap­skri­ties S. Mū­sų li­go­ni­nė­je vi­sa­da dir­bo žmo­nių, at­si­da­vu­sių sa­vo pro­fe­si­jai. Mes tu­ri­me iš­ki­lią sa­vo ins­ti­tu­ci­jos pra­ei­tį, ku­ria di­džiuo­ja­mės ir į ku­rią at­si­re­mia­me. Džiau­giuo­si, kad pas­ta­rai­siais me­tais li­go­ni­nė­je įgy­ven­di­na­mi pro­jek­tai, kad pa­cien­tams bū­tų tei­kia­mos ko­ky­biš­kos me­di­ci­nos pa­slau­gos.

Ma­nau, kad šian­dien esa­me tvir­tai įsi­kom­po­na­vę į Lie­tu­vos ap­sau­gos sis­te­mą. Tai, kas šian­dien džiu­gi­na, jau tam­pa pra­ei­ti­mi. Mes vi­si ku­ria­me is­to­ri­ją ir te­bū­na ji gra­ži ir pras­min­ga. At­si­rem­da­mi į pra­ei­tį, to­bu­lė­da­mi ir vyk­dy­da­mi sa­vo mi­si­ją, ku­riai esa­me pa­šauk­ti, kur­ki­me at­ei­tį.

Te­gul jo­je bū­na ge­ra ir mums, ir žmo­nėms, ku­riems bū­si­me rei­ka­lin­gi. Be ten dir­ban­čių žmo­nių tai bū­tų tik pa­sta­tas, ku­ris ne­su­tei­kia nei pa­guo­dos, nei lai­mės, nei svei­ka­tos. Jei­gu da­bar pra­bil­tų li­go­ni­nės sie­nos, jos tur­būt daug pa­pa­sa­ko­tų ir links­mų, ir ne to­kių links­mų is­to­ri­jų. Per tą šim­tą me­tų tiek daug jos ma­tė, jau­tė, iš­gy­ve­no, kad ne­su­ra­šy­tu­me į di­džiau­sią kny­gą. Dak­ta­ras yra ta pro­fe­si­ja, ku­ri ly­di žmo­gų nuo gi­mi­mo iki mir­ties.

No­riu jums nuo­šir­džiai pa­dė­ko­ti už tai, ką da­ro­te, nes esa­me pri­klau­so­mi nuo jū­sų. Jūs bū­na­te ta vil­tis, ku­rią no­ri­me iš­girs­ti, kad vis­kas bus ge­rai. Dak­ta­ro žo­dis mums — lyg veiks­min­giau­sias vais­tas. Šiaip bū­tų ge­rai, kad su ju­mis ne­rei­kė­tų su­si­tik­ti vi­sai.

Pa­sak V. Gi­bie­nės, tai sim­bo­lis — til­tas iš žmo­gaus į žmo­gų, iš gy­vy­bės į mir­tį.

Va­si­liaus­kui bu­vo įteik­tas me­ro at­mi­ni­mo me­da­lis už jo il­ga­me­tį ir pras­min­gą dar­bą. Įsi­pai­šo­te į tą gra­žią vals­ty­bės puokš­tę.

100 ligoninių ir sveikatos sistemų su puikiomis širdies programomis

Jūs ne tik dak­ta­rai, ku­rie daug kam su­tei­kia vil­tį. Jūs da­ly­va­vo­te ir vals­ty­bės gy­ve­ni­me. Pri­si­me­nu, kiek daug me­di­kų da­ly­va­vo są­jū­dy­je, ku­rie rė­mė at­kur­tą Lie­tu­vą, ne­li­ko nuo­ša­ly­je, iš­li­ko pat­rio­tai. Jūs esa­te in­te­li­gen­tai, žmo­nės, į ku­riuos ly­giuo­ja­si vi­si ki­ti.

Jū­sų pa­sa­ky­tas žo­dis yra svar­bus.

Psichiatrijos ligoninėse tramdomuosius marškinius pakeitė diržai ir apyrankės

No­riu pa­lin­kė­ti dar­nos jū­sų dar­be. Jūs esa­te Gy­dy­to­jai iš di­džio­sios rai­dės. Is­to­ri­kai ar­chy­vuo­se su­ra­do pir­mų­jų Aly­taus ap­skri­ties li­go­ni­nės veik­los me­tų ata­skai­tą. Jo­je ra­šo­ma, kad tuo me­tu li­go­ni­nė­je vei­kė trys sky­riai — chi­rur­gi­jos, vi­daus ir ap­kre­čia­mų­jų li­gų, dir­bo du gy­dy­to­jai. Taip pat pa­ra­šy­ta, kiek pa­cien­tams bu­vo teiginiai hipertenzija pa­slau­gų, kiek at­lik­ta ope­ra­ci­jų Įtei­kė ir se­ną, ka­rei­vi­nių fo­ne da­ry­tą nuo­trau­ką, ku­rio­je — tuo­me­tis me­di­kų ko­lek­ty­vas.

Va­si­liaus­kui bu­vo įteik­ta sim­bo­li­nė šimt­me­čiui pa­mi­nė­ti 100 ligoninių ir sveikatos sistemų su puikiomis širdies programomis do­va­na — Lie­tu­vos vė­lia­va. Vi­ce­mi­nist­rė per­da­vė ir tuo me­tu už­sie­ny­je vie­šė­ju­sio svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos svei­ki­ni­mus bei lin­kė­ji­mus. Bu­vo įteik­ta ir mi­nist­ro pa­dė­ka Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Tei­sės ir vie­šų­jų pir­ki­mų gru­pės va­do­vei Ber­na­de­tai Na­va­lins­kie­nei už il­ga­me­tį ir at­sa­kin­gą dar­bą, pro­fe­sio­na­lu­mą ir sva­rų in­dė­lį į Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos plėt­rą.

Jaut­rios as­me­ni­nės pa­dė­kos Pa­svei­kin­ti iš­ki­lia pro­ga li­go­ni­nės ko­lek­ty­vo at­vy­ko ir Sei­mo na­riai Ju­lius Sa­ba­taus­kas, Pet­ras Va­liū­nas, Ro­ber­tas Šar­knic­kas ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo Ge­di­mi­no Kir­ki­lo pa­dė­jė­jas Al­vy­das Sa­ka­vi­čius.

Sa­ba­taus­kas pri­si­mi­nė ir pats pra­lei­dęs ke­le­tą sa­vai­čių Aly­taus li­go­ni­nė­je, jis dė­ko­jo me­di­kams už rū­pes­tį ir lin­kė­jo šiai įstai­gai iš­lik­ti am­ži­nai. Li­go­ni­nės ko­lek­ty­vą šimt­me­čio pro­ga pa­svei­ki­nęs R. Šar­knic­kas as­me­niš­kai pa­dė­ko­jo sa­vo duk­ros gy­dy­to­jai Ni­jo­lei Venc­lo­vie­nei ir įtei­kė jai gė­lių.

Po­li­ti­kas pa­si­da­li­jo is­to­ri­ja iš vai­kys­tės, kai gal­vo­jo no­rin­tis tap­ti gy­dy­to­ju. Be jū­sų mes vi­si pra­puo­lę, mes — vie­no­kia ar ki­to­kia pras­me ir­gi esa­me li­go­niai. Lin­kiu, kad bū­tu­mė­te svei­ki, kad bū­tų ge­ra nuo­tai­ka, džiau­ki­tės gy­ve­ni­mu. Vi­so­ke­rio­pos cukrinio diabeto hipertenzijos vystymosi mechanizmas ir as­me­ni­nia­me gy­ve­ni­me.

Sa­ka­vi­čius Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės ko­lek­ty­vui per­da­vė ir Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo G. Kir­ki­lo svei­ki­ni­mus.

Jaut­ri Laz­di­jų 2 laipsnio hipertenzijos ligos rizika sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­ta­rė­jo Jo­no Gu­džiaus­ko pa­dė­ka bu­vo skir­ta bū­tent Aly­taus li­go­ni­nės me­di­kams, ku­rie iš­gel­bė­jo jo į ava­ri­ją prieš tris de­šimt­me­čius pa­te­ku­sio ir sun­kiai su­ža­lo­to sū­naus gy­vy­bę.

Jis as­me­niš­kai pa­dė­ko­jo vi­sai Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vios te­ra­pi­jos sky­riaus bei ki­tų me­di­kų ko­man­dai. Tarp tų žmo­nių jau kai ku­rių nė­ra gy­vų. Šian­dien J. Gu­džiaus­ko sū­nus yra svei­kas ir gy­vas. Žy­maus kar­dio­lo­go svei­ki­ni­mas Į sce­ną tar­ti svei­ki­ni­mo žo­dį bu­vo pa­kvies­tas ir ži­no­mas Lie­tu­vos gy­dy­to­jas kar­dio­lo­gas pro­fe­so­rius ha­bi­li­tuo­tas me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras Pra­nas Šer­py­tis.

Jam ve­dė­ja N. Nar­mon­tai­tė as­me­niš­kai ir jaut­riai dė­ko­jo už nuo­šir­dų rū­pes­tį jos ma­ma.

Te­gul jū­sų šei­mas ir jus ly­di ge­ra svei­ka­ta. Ir me­di­kams rei­kia svei­ka­tos. Aš tik­rai la­bai džiau­giuo­si Aly­taus li­go­ni­nės ko­man­da, su ku­ria mums ten­ka dirb­ti kar­tu. Vė­liau sve­čiai vai­ši­no­si įspū­din­gu Aly­taus li­go­ni­nės šimt­me­čiui skir­tu tor­tu. Stanionio akimis.

Kas yra naudinga širdies ir kraujagyslių sveikatai. Produktai, vitaminai, liaudies gynimo priemonės

Fotografo dienoraštis ligoninėje: kas liko už kadro? Šiemet švenčiamas Lietuvos metis, jis išskirtinai bus minimas ir Alytaus ligoninėje, mat jos istorijai — tiek pat, kaip ir atkurtai valstybei.

100 ligoninių ir sveikatos sistemų su puikiomis širdies programomis

Pirmoji lietuviška ligoninė Dzūkijos sostinėje įkurta lygiai prieš metų — kartu su Nepriklausoma Lietuva — miesto, valsčiaus ir apskrities administracija. Pirmoji ligoninė buvo įsikūrusi buvusiose kareivinėse, esančiose I Alytuje.

100 ligoninių ir sveikatos sistemų su puikiomis širdies programomis

Šią savaitę Alytaus ligoninė pradėjo jubiliejui skirtą renginių ciklą, o pirmas iš jų — fotoparoda, atvėrusi nematytas medikų kasdienybės akimirkas. Stanionis pristato 43 spalvotas fotografijas be pavadinimų, atrinktas iš tūkstančių kadrų, kuriuos jis  padarė nuo kovo mėnesio, per tą laiką tapęs iš svetimo savu ten, kur akis į akį lieka tik gydytojas ir pacientas, 100 ligoninių ir sveikatos sistemų su puikiomis širdies programomis neretai kovojama už jo gyvybę.

Vos pradėjęs fotografuoti, jis neretai sulaukdavo ir klausimų: kas leido?

Jūrininkų sveikatos priežiūros centras — tarp prevencinių programų įgyvendinimo lyderių Jūratė Mazajeva Jūrininkų sveikatos priežiūros centras SPC — sektinas pavyzdys daugeliui sveikatos priežiūros įstaigų ne tik teikiant plataus spektro aukšto lygio paslaugas, bet ir efektyviai įgyvendinant atrankines prevencines patikros programas, taip pat atliekant profilaktinius sveikatos patikrinimus. Stiprūs ir profilaktikos srityje Valstybės politika - skatinti prevencinių patikros programų vykdymą, siekiant, jog onkologinės, širdies ir kraujagyslių ligos būtų diagnozuotos anksti. Tai ne tik gelbsti gyvybes, bet ir ženkliai sumažina gydymo kaštus. Svarbi ir vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa, padedanti išvengti ėduonies.

Tačiau vėliau jų vis mažėjo, pasitikėjimo daugėjo, o vėliau atėjo ir ta akimirka, kai pasijuto  savu. Čia nugulė jo įspūdžiai, emocijos, sumanymai.

Jūrininkų sveikatos priežiūros centras – tarp prevencinių programų įgyvendinimo lyderių

Dabar atsivertęs jau gali stebėtis, kaip nelengva buvo ieškoti kontakto pradžioje. Veikiau tai jautrus žvilgsnis pro fotobjektyvą į kasdienybę, kurios mes nematome — sunkų ir atsakingą medikų darbą.

Būta čia ir tokių kadrų, dėl kurių likimo abejojo pats fotomeninkas: negyvo žmogaus veido fragmentas, kruvini vaizdai iš operacinių. Ligoninės dabartį atspindinčių fotografijų ciklas reikalauja jautraus žiūrovo žvilgsnio.

Akimirkos dramatizmas gniaužia kvapą — teisi linija aparato ekrane ir šalia monitoriaus deganti mažytė žvakutė. Mirtis ir gyvenimas yra ir už kadro ir jame, kaip ir gyvybės jėga — atverstoje knygoje — dializuojamo paciento rankose.

Kuriame skyriuje vis dėlto sunkiausia buvo fotografuoti?